Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development  PrivacybeleidAlgemene Verordening Gegevensbescherming

Salonorkest Deventer


1. Introductie

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Ook Salonorkest Deventer heeft hiermee te maken. Het bestuur ziet er op toe dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en verwerkt en alleen met toestemming wordt gepubliceerd. 

Salonorkest Deventer is de beheerder van de website salonorkestdeventer.nl. In dit overzicht wordt aangegeven welke persoonsgegevens Salonorkest Deventer verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt en bewaard. 


2. Verzamelen, gebruik en bewaren van persoonsgegevens


 Leden en dirigent Invallers en gastspelers Donateurs Relaties / verzorgingshuizen

Welke gegevens worden verzameld? Naam

adres

telefoonnummer(s)

e-mailadres naam

adres

telefoonnummer(s)

e-mailadres naam

adres

e-mailadres naam

e-mailadres

telefoonnummer(s)

Waar worden de gegevens voor gebruikt? - om contact met de leden en dirigent te onderhouden

- om de leden en dirigent informatie te sturen

- om leden en dirigent onderling contact te laten onderhouden

- voor het bijhouden van een leden en financiële administratie

- voor het onderhouden van de website, het maken van flyers en dergelijke

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen. - voor het zo nodig/wenselijk organiseren van invalspelers en gastspelers om de donateurs op de hoogte te houden van komende concerten en andere wetenswaardigheden - om contact te onderhouden met huidige en potentiële concertlocaties

- om de relaties op de hoogte te houden van komende concerten en andere wetenswaardigheden

Waar worden de verzamelde gegevens bewaard en wie is verantwoordelijk? Deze gegevens worden in een digitale ledenlijst opgeslagen door de secretaris en er is een papieren archief. De ledenlijst wordt aan de leden toegestuurd. Deze gegevens worden bewaard bij de persoon die invalspelers en gastspelers regelt. Deze gegevens worden opgeslagen in een digitaal bestand bij de persoon die de contacten met de donateurs onderhoudt. Deze gegevens worden bewaard in een map bij de persoon die de concerten voor Salonorkest Deventer organiseert. 

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing
3. Hoe worden de personen geïnformeerd van wie persoonsgegevens worden bewaard?

Leden en dirigent: De leden van Salonorkest Deventer wordt gevraagd een formulier in te vullen waarin zij kunnen aangeven welke informatie geplaatst en gebruikt mag worden.

Invallers en Gastspelers: Zij zullen als zij ingeschakeld worden gevraagd worden of er bezwaar hebben tegen gebruik en bewaren van hun gegevens en eventueel gebruik van beeldmateriaal.

Donateurs/belangstellenden: Vanaf de eerstvolgende mailing zal een voettekst geplaatst worden met een verwijzing naar de AVG op de website van Salonorkest Deventer.


4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

De gegevens van alle genoemde personen en relaties worden niet verstrekt aan derden zonder voorafgaande toestemming te vragen. Willen genoemde personen en relaties geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten van AG, dan kan dat gemeld worden via een e-mail aan het secretariaat van Salonorkest Deventer.

Salonorkest Deventer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt.


5. Beveiliging en protocol datalekken 

Salonorkest Deventer neemt alle passende organisatorische en technische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen lekken, hacken of onrechtmatige verwerking.

Mocht dit toch gebeuren, dan zal de Salonorkest Deventer de betrokkene(n) op de hoogte stellen en zo snel als mogelijk het lek dichten. Ook zal de autoriteit persoonsgegevens op de hoogte gebracht worden.

 

6. Privacy rechten

Alle genoemde personen hebben recht op inzage in de persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kan bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van de gegevens.

Indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming, dan kan deze toestemming te allen tijde ingetrokken worden door het sturen van het verzoek en/of vraag m.b.t. privacy gerelateerde zaken aan het secretariaat van Salonorkest Deventer. Indien Salonorkest Deventer gegevens op een onjuiste manier gebruikt kan hierover een klacht worden ingediend bij de secretaris van AG en/of bij de Autoriteit persoonsgegevens.  


7. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kunt je je richten tot de secretaris van Salonorkest Deventer.